PRIVACY POLICY | ICHIGO JAPAN WEBSITE
Instagram Ichigo Japan Instagram Ichigo Japan Facebook Ichigo Japan
Tourist Pass
Tourist Pass


สำหรับลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์ (หมายถึงเว็บไซต์ของโดเมน ichigojapan.jp) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์ของบริษัท”) ซึ่ง JR TOKAI AGENCY เป็นผู้จัดทำ กรุณาอ่านเนื้อหาด้านล่างโดยละเอียด

นอกจากนี้ สำหรับนโยบายของเว็บไซต์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดรับทราบว่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หัวข้อการยกเว้นความรับผิดชอบ

ทางบริษัทของเราได้ใช้ความระมัดระวังถึงที่สุดในการโพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้น ๆ

ทางบริษัทอาจจะมีเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ทางบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท


ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

สำหรับข้อความ, รูปวาด, โลโก้, รูปถ่าย, วิดีโอ, ซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ทางบริษัทและบุคคลที่สามเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์

ผู้ใดก็ตามไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้หากไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ถือลิขสิทธิ์ ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยอมรับโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น การนำไปใช้ส่วนบุคคล


การบังคับใช้กฎหมายและขอบเขตอำนาจของศาล

สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ตราบใดที่ไม่ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจน จะถือว่าถูกบังคับใช้โดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น


การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทนั้นจะถือว่าเป็นการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง และสำหรับความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนั้นจะถือเป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้าที่เข้ามาที่เว็บไซต์เอง


สำหรับข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ตราบใดที่ไม่ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจน จะถือว่าศาลเขตโตเกียวเป็นศาลเจ้าของเขตอำนาจในอันดับแรก


ลิงค์

เกี่ยวกับลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทนั้นสามารถใช้ได้อย่างเสรีไม่ว่าจะเพื่อผลกำไรหรือไม่แสวงหากำไรก็ตาม อย่างไรก็ตามหากเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งที่ด้านล่าง หรือการตั้งค่าของลิงก์นั้นมีความเสี่ยงที่อาจเข้าข่าย ทางบริษัทก็ของดสิทธิดังกล่าว


โฮมเพจที่ปรากฏเนื้อหาในทางหมิ่นประมาทหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่ทางบริษัทและบุคคลอื่น/นิติบุคคลอื่น

โฮมเพจที่มีพฤติกรรมละเมิดหรือมีความเสี่ยงที่จะละเมิดลิขสิทธิ์, ทรัพย์สินทางปัญหา เช่น เครื่องหมายการค้า, ทรัพย์สมบัติ, ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการสงวนภาพเหมือนบุคคล หรือสิทธิอื่น ๆ ของทางบริษัทและบุคคลอื่น/นิติบุคคลอื่น

โฮมเพจที่ทำให้เนื้อหาของทางบริษัทเกิดความไม่ชัดเจน เช่น อ้างว่าขยายมาจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ภายในเฟรม หรือมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นบุคคลที่สาม

โฮมเพจที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะฝ่าฝืนกฎหมายโดยรวมไปถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับอื่น ๆ รวมไปถึงบรรทัดฐานทางสังคม นอกเหนือจากหัวข้อที่ระบุไว้ด้านบน และพฤติกรรมที่จะรบกวนการดำเนินการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัท


ทางบริษัทจะไม่ยอมรับการใช้งานเครื่องหมายการค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น โลโก้หรือเครื่องหมายที่บริษัทถือลิขสิทธิ์อยู่ มาใส่ไว้ในลิงก์ และขอปฏิเสธการใส่ลิงก์ในรูปแบบที่อาจจะทำให้เข้าใจแหล่งข้อมูลต้นทางคลาดเคลื่อนไป


นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง URL ของเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย


อื่น ๆ

สำหรับการชดเชยค่าเสียหายหรือความไม่พอใจที่เกี่ยวข้องกับลิงก์นั้น ได้โปรดรับทราบว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น