แพ็กเกจทัวร์ล่องเรือทานอาหารกลางวันชมอุโมงค์ซากุระ (Osaka)

16 Jan 2024
457

แพ็กเกจทัวร์ล่องเรือทานอาหารกลางวันชมอุโมงค์ซากุระ (Osaka)

อัตราค่าบริการนี้รวม

◎ ค่าล่องเรือ

◎ ค่าอาหารกลางวัน (เบ็นโตะไคเซกิ หรือ อาหารไทย)

◎ ล่ามติดตามตลอดทริป (สื่อสารระหว่างภาษาไทย ⇔ ญี่ปุ่น  )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ระหว่างทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เงื่อนไขการเข้าร่วม

・ผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 20 ท่าน (สูงสุดไม่เกิน 40 ท่าน) 

เงื่อนไขการยกเลิก

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

30 วัน – 14 วัน ก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 10%

13 วัน – 4 วัน ก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30 %

หลัง 3 วันก่อนเดินทางเป็นต้นไป 100%

* ไม่มีค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือทางการญี่ปุ่นจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น